France Restaurant
Jamjuree Square at Samyan

France Restaurant
BKK, Thailand

France Restaurant
Ginza, Tokyo, Japan